Globalne problemy współczesnego świata.

Globalne problemy współczesnego świata.

Świat nie jest idealny. Nigdy nie był. Mimo pokonania wielu przeciwności, z jakimi musieli mierzyć się nasi przodkowie, współczesny świat nadal przejawia się wieloma problemami. Lista ta jest bardzo długa, pewne kwestie można traktować za problem lub je lekceważyć w zależności po której ideologicznej stronie się stoi. Jest to szkodliwe, ponieważ pewne sprawy, by mogły zostać rozwiązane wymagają współpracy ponad podziałami. Niektóre z nich, takie jak zagrożenie konfliktami jądrowymi czy kwestie związane ze stale ocieplającym się klimatem, posiadają taką wagę, że można uznać je jako kluczowe dla dalszego funkcjonowania człowieka na ziemi w ogóle. Problemy te mają różne podłoża, warto przede wszystkim skupić się nad tym, jak można je zażegnać. Idea urzeczywistnienia bezpiecznego świata to zdaniem ekspertów ONZ kwestia wspólnej odpowiedzialności wszystkich państw. Zmusiła nas do tego postępująca globalizacja. Pewnych problemów nie można rozwiązań lokalnie i wymagają one współpracy skoncentrowanej na światową skalę.

Współcześnie, za najważniejsze problemy uznaje się: wojny między państwami będące najczęściej skutkiem wieloletnich napięć, przemoc wewnątrz państw – łamanie praw człowieka, nadużycia władzy, problemy cywilizacyjne takie jak bieda, choroby zakaźne (pandemie), degradacja środowiska naturalnego, fakt istnienia broni chemicznej, nuklearnej i biologicznej, terroryzm i zorganizowana przestępczość.

Mówi się, że najbliższe dziesięciolecia przebiegną pod znakiem kryzysów: ludnościowego, ekologicznego i żywnościowego. Brzmi to groźnie, takie też jest w istocie. Problemy demograficzne, kwestie ekologiczne i zagadnienia głodu to sprawy poważne. Nadal zmagamy się także z problemem wykorzystywaniem biednego Południa przez bogatą Północ, mimo że zagadnienie to istnieje w globalnej świadomości już od dawca.

Zagrożeniem są też sprawy pozornie lokalne, takie jak: bezrobocie, fundamentalizm religijny, przestępczość, a także patologie społeczne, na przykład narkomania.

Problemy te można podzielić na: terytorialne, religijne, etniczne, ideologiczne i ekonomiczne. Pokazuje to, że zagrożenia nie leżą wyłącznie w sferze materialnej. Idee mogą być różnie niebezpieczne, co broń. Nasilenie się takich tendencji jak ksenofobia, powinno martwić, bo z czasem przeradzać się może także w fizyczną przemoc.

Kryzys przechodzi także demokracja. W wielu krajach, to wielkie korporacje zaczynają dominować nad kształtem sfery ekonomicznej w państwie. Coraz częściej zdarza się tak, że politycy reprezentują głównie ich interesy, zamiast sprawować władzę zgodnie z wolą wszystkich obywateli. Wyborcy ustępują priotytetem wielkim biznesom. Rządy tracą wpływ na gospodarkę i politykę socjalną. Tak zwane “niezależne media” pozostają pod wpływem światowych koncernów, które intencjonalnie mogą kształtować opinię publiczną.

Kapitalizm, który miał zagwarantować ludzkości bogactwo, nie do końca wywiązuje się ze swojej roli. Obiektywnie, panuje dobrobyt, ale “śmietankę” spijają tylko nieliczni, podczas gdy znaczna część społeczeństwa żyje w nędzy. ONZ podaje, że ponad miliard ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, na granicy wygłodzenia. Jest to problem najtrudniejszy do rozwiązania, bo niezwykle złożony. Problemem nie jest brak bogactwa na świecie, ale jego nierównomierny podział.

Istnieje wiele organizacji, która zajmują się rozwiązywaniem tych kwestii od dekad. Wiele pracy jeszcze przed nami. Ważne jest budowanie świadomości wśród społeczeństwa na temat tych problemów. Łatwo jest żyć we własnej bańce, nie zwracając uwagi na szerszą perspektywę, powinniśmy jednak wykazywać się inicjatywą,

Dodaj komentarz