Czy liceum wlicza się do lat pracy?

Czy liceum wlicza się do lat pracy?

Niewątpliwie z punktu widzenia pracownika staż pracy jest jedną z kluczowych kwestii, gdyż wpływa na jego podstawowe uprawnienie – mianowicie wymiar urlopu. Czy jednak wyłącznie decydującym w tym wypadku jest czas trwania umów o pracę? Co z czasem pobierania nauki, co ze świeżo upieczonymi absolwentami szkół średnich wkraczających na rynek pracy? Czy liceum wlicza się do lat pracy?

Staż pracy, a wymiar urlopu

Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy, ilość przepracowanych lat decyduje o wymiarze urlopu (art. 154 Kodeksu pracy). Pracownikowi, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei, jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat, pracownik może liczyć na 26 dni urlopu.

Przedstawiony powyżej 26-dniowy wymiar urlopu przy tak postawionym warunku okresu zatrudnienia wydaje się być odległą perspektywą, zwłaszcza dla osób młodych dopiero wkraczających na rynek pracy. Jednakże ustawodawca przewidział w tym zakresie pewne udogodnienia, różnicujące uprawnienia pracownicze w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych – zachęcając w ten sposób do ich podnoszenia.

Czy liceum wlicza się do lat pracy?

Czy liceum wlicza się do lat pracy? Tak, liceum jest wliczane do lat pracy. Podobnie jak z tytułu ukończenia innych rodzajów szkół, osobom z wykształceniem średnim dolicza się do okresu zatrudnienia określoną liczbę lat pozwalając w ten sposób na skrócenie czasu oczekiwania na osiągnięcie poziomu 10 lat zatrudnienia, uprawniającego do dużo korzystniejszego wymiaru urlopu.

Ile lat pracy doliczymy za ukończenie poszczególnych rodzajów szkół?

Kwestia ta została ściśle uregulowana w art. 155 Kodeksu pracy, który wskazuje dokładnie jaką liczbę lat możemy doliczyć w przypadku ukończenia poszczególnych rodzajów szkół, i tak do stażu pracy doliczymy z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.

Jak widać, w przypadku ukończenia liceum do lat pracy wlicza się 4 lata. Zaznaczyć należy, że powyższe okresy nie podlegają sumowaniu, tj. jeżeli ukończyliśmy liceum, a następnie studia wyższe, do stażu pracy zaliczymy 8 lat (a nie 12 lat, jak wynikałoby z sumy powyższych okresów). Decydująca w takim wypadku jest szkoła/uczelnia najwyższego szczebla. Ponadto, jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie trwającego już zatrudnienia, do okresu pracy wlicza się odpowiednio albo okres zatrudnienia, albo okres nauki – zależnie od tego co jest dla pracownika korzystniejsze.

Jeżeli zatem jesteś świeżo upieczonym maturzystą, poszukującym zatrudnienia i zastanawiającym się nad przysługującymi uprawnieniami, w tym czy liceum wlicza się do lat pracy wiedz, że fakt ukończenia szkoły średniej zapewni ci nie tylko właściwe wykształcenie, ale również dodatkowe uprawnienia jako przyszłemu pracownikowi.

Dodaj komentarz